Projekta vadītājs

Dr.habil.sc.ing.,

Antans Sauļus Sauhats,

Rīgas Tehniskā univeristāte,

Enerģētikas institūta direktors, profesors

Projekta vadītāja vietniece

Dr.sc.ing.,

Diāna Žalostība,

Rīgas Tehniskā univeristāte,

Enerģētikas institūta vadošā pētniece

Projekts Nr.2

Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgošanas un sadales optimizācija.


Latvijas ilgtspējīgas energoapgādes efektivitātes, drošuma un neatkarības paaugstināšana, izmantojot tehnoloģiski inovatīvu un izmaksu efektīvu risinājumu, un ņemot vērā ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām ierobežojumus.

Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzēta sekojošu uzdevumu izpilde:

 • Energoražošanas un energoapgādes procesu vadības esošo un plānojamo juridisko un tehnisko noteikumu analīze un modelēšana. Enerģijas piedāvājuma - pieprasījuma un režīmu optimizācijas uzdevuma atrisināšanas metožu apskats un analīze. Optimizācijas procedūras sintēze.
 • Energoapgādes procesa optimālas vadības uzdevuma formulējums (daudzskriteriāla, stohastiska, ar nenoteiktiem parametriem uzdevuma nostādne).
 • Energoapgādes procesa optimālas operatīvas vadības algoritmu un programmatūru sintēze un pārbaude.
 • Rekomendāciju, metodiku, algoritmu un programmatūru izstrāde enerģijas vairumtirgotājiem (dien- nakts uz priekšu piedāvājuma- pieprasījuma formēšanai).
 • Rekomendāciju, metodiku, algoritmu un programmatūru izstrāde enerģijas ražotājiem (dien- nakts un stundas uz priekšu piedāvājuma- pieprasījuma formēšanai un ģenerējamo jaudu vadībai).
 • Rekomendāciju, metodiku, algoritmu un programmatūru (tehniski- ekonomisko pamatojumu formēšanai) izstrāde energoobjektu projektētājiem, investoriem un būvniekiem (plānošanas periods 20-30 g. uz priekšu).
 • Rekomendāciju, metodiku un algoritmu izstrāde energoobjektu avāriju režīmu vadības sistēmu un ierīču ražotājiem un programmatūru izstrādātājiem.
 • Metodikas un algoritma izstrādi lieljaudas transformatoru dzīves cikla analīzei, balstoties uz tehniskā stāvokļa uzraudzības datiem.
 • Mazas jaudas vēja ģeneratora ražošanas inovatīvās tehnoloģijas izstrāde.? Jaunas bezkontaktu sinhrono tiešpiedziņas vēja ģeneratoru konstrukcijas izstrāde ar integrētu ierosmes tinumu.
 • Latvijas augstsprieguma tīkla gatavības klimata pārmaiņām novērtēšana.
 • Rīgas energoapgādes un energoplānošanas optimizācija, ņemot vērā tirgus cenas un enerģijas akumulēšanas iespējas.
 • Jaunas sinhronā reaktīvā ventiļdzinēja konstrukcijas izstrāde un eksperimentālā parauga izgatavošana.