Projekta vadītājs

Dr.hab.sc.ing.,

Dagnija Blumberga,

Rīgas Tehniskā univeristāte,

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore

Projekts Nr.3

Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET).


Izpētīt un sagatavot priekšlikumus par klimata pārmaiņu samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām Latvijas energosektora attīstības kontekstā.

Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzēta sekojošu uzdevumu izpilde:

 • Izpētīt klimata un enerģētikas politikas ilgtspēju un sagatavot metodiku par klimata pārmaiņu samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām Latvijas energosektora attīstības kontekstā;
 • Izpētīt transporta sektora ietekmi uz energosektoru un klimata pārmaiņām un izstrādāt ilgtspējīga transporta sektora attīstības prognozi Latvijā līdz 2030.gadam;
 • Attīstīt neatkarīgu un ilgtspējīgu enerģijas ieguvi: inovatīvu klimata tehnoloģiju ieviešana ietekmes uz klimatu samazināšanai enerģijas ieguves avotā;
 • Attīstīt neatkarīgu un ilgtspējīgu enerģijas pārvadi: inovatīvu klimata tehnoloģiju ieviešana ietekmes uz klimatu samazināšanai siltumenerģijas pārvades tīklos;
 • Attīstīt neatkarīgu un ilgtspējīgu enerģijas patēriņu: inovatīvu klimata tehnoloģiju ieviešana ietekmes uz klimatu samazināšanai enerģijas gala lietotāja pusē; un veikt izpēti par iespējām un ceļiem, kā īstenot ES energoefektivitātes direktīvas prasību izpildi enerģijas gala lietotājam Latvijā;
 • Sasniegt izmaksu efektīvus risinājumus energoefektivitātes un klimata politikas mērķiem ēku sektorā;
 • Veikt ietekmes uz klimata pārmaiņām prognozi Latvijas enerģētikas sektoram un, izmantojot mazietilpīga oglekļa risinājumu datu bāzi, veikt to analīzi energoefektīva enerģijas gala lietotāja un atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai Latvijā;
 • Izvērtēt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu (enerģētikas sektorā) lomu Latvijā klimata pārmaiņu mazināšanā, ilgtspējīgas ekonomiskas attīstībā un vides aizsardzības mērķu sasniegšanā;
 • Veikt klimata pārmaiņu rakstura izpēti un izstrādāt zinātnisko pamatojumu klimata pārmaiņu samazināšanas un adaptācijas risinājumiem energosektora attīstības kontekstā Latvijā;
 • Izvērtēt pilsētas energosektora izturību (angļu valodā „resilience”), integrējot ilgtspējīgas attīstības skatupunktu;
 • Izpētīt Latvijas pašvaldību energoplānošanas attīstības tendences (īpašu uzmanību pievēršot maziem un vidējiem novadiem) un noteikt nākotnes attīstības scenārijus, piedāvājot risinājumus, kas balstīti arī uz Eiropas pašvaldību labo praksi;
 • Veikt ražošanas uzņēmumu energoefektivitātes un procesu, kas rada ietekmi uz klimata pārmaiņām, izpēti un optimizāciju;
 • Veikt konkurētspējīgu tehnoloģisku risinājumu analīzi Latvijas industrijas energoefektivitātes paaugstināšanai;
 • Veikt ekodizaina koncepciju izstrādi un aprobāciju vides slodzes mazināšanai Latvijas industrijā;
 • Novērtēt industriālās simbiozes risinājumu ietekmi uz klimata pārmaiņu samazināšanu un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu.