Projekta vadītājs

Dr.h.chem.,

Valdis Kampars,

Rīgas Tehniskā univeristāte,

Lietišķā ķīmijas institūta direktors

Projekts Nr.4

Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā.


Projekta vispārīgais mērķis ir vides, ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, nodrošinot atjaunojamo resursu ieguvi un šo resursu izmantošanas īpatsvara palielināšanos transportā un nozarēs, kurās enerģijas avots ir degviela. Atjaunojamo energoresursu īpatsvara paaugstināšana transportā ir šī projekta galvenais mērķis, kam ir būtiska ietekme uz oglekļa mazietilpīgas ražošanas attīstību, neatkarīgas un ilgtspējīgas enerģijas ieguvi un patēriņu, vides kvalitātes saglabāšanu, klimata pārmaiņu samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Projekta konkrētais mērķis ir izpētīt bezizmešu (ūdeņraža) un mazu izmešu degvielu (biodegvielas, bioenerģijas) ieguves inovatīvās tehnoloģijas un sagatavot priekšlikumus to uzglabāšanai, kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei, kā arī izmantošanai Latvijā. Projekta mērķis ir palielināt biodegvielu īpatsvaru, paplašināt to izejvielu bāzi un izstrādāt jaunas metodes biomasas konversijai, degvielu kvalitātes kontrolei, kvalitātes nodrošināšanai un uzglabāšanai ar mērķi attīstīt vietējo degvielas ražošanu un samazināt biodegvielu importu, jo Latvijai ir nepieciešamie biomasas resursi, tās pieejamība ir pieaugoša, bet ieguldījumi tehnoloģiju pārnesē un izstrādē ir nepietiekami. Latvijai ir izstrādātas Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam, kuru īstenošanas nodrošināšana ir šī projekta mērķis.

Projekta uzdevumi ir vērsti uz bezizmešu (ūdeņraža) un mazu izmešu degvielu (biodegvielas, bioenerģijas) ieguves inovatīvu tehnoloģiju izstrādi un zinātniski pamatotu priekšlikumu sagatavošanu jaukto degvielu izmantošanas apjoma palielināšanai Latvijā, lai saglabātu ekoloģisko līdzsvaru vienlaicīgi stiprinot valsts ekonomisko neatkarību. Lai sasniegtu plānotos mērķus projektā iekļauti sekojoši uzdevumi:

 • Attīstīt inovatīvas ūdeņraža iegūšanas tehnoloģijas, izmantojot atjaunojamos resursus;
 • Izstrādāt kvalitātes un drošības kontroles metodes ūdeņraža uzglabāšanā un izmantošanā, lai veicinātu tā izmantošanu transportā un enerģētikā Latvijā;
 • Izstrādāt biodīzeļdegvielas ražošanas procesa pilnveidošanas metodes un noskaidrot jaukto dīzeļdegvielu īpašību maiņas likumsakarības, biodīzeļdegvielas saturam palielinoties. Izstrādāt priekšlikumus biodīzeļdegvielas ražošanas procesa pilnveidošanai jaukto dīzeļdegvielu uzglabāšanai, kvalitātes kontrolei, kvalitātes nodrošināšanai un izmantošanai;
 • Izstrādāt inovatīvu tehnoloģiju bioetanola un biobutanola iegūšanai no lignocelulozes atkritumiem pēc to enzimātiskas hidrolīzes;
 • Izstrādāt metodes ātrai spirtu fermentējošo mikroorganismu kvalitātes kontrolei;
 • Izstrādāt biomasas katalītiskas termiskas konversijas inovatīvas tehnoloģijas kvalitatīvas bioeļļas iegūšanai;
 • Attīstīt starpdisciplināras zinātnieku grupas nozīmīgu sabiedrības problēmu risināšanai, un nostiprināt šo grupu starptautisko reputāciju un konkurētspēju. Projekta ietvaros plānots attīstīt sadarbību ar zinātnieku grupām, kuras darbojas materiālzinātnes jomā un piedalās VPP 2.1.Programmas izpildē. Šī sadarbība ir absolūti nepieciešama jaunu katalizatoru izstrādes sadaļā;
 • Attīstīt zinātnisko grupu sadarbību ar atbilstošo nozaru partneriem nozares absorbtīvās kapacitātes veidošanai, sagatavojot to vajadzībām atbilstošus speciālistus un veicot to vajadzībām atbilstīgus zinātniskos pētījumus. VPP ietvaros plānota cieša sadarbība ar 3.projekta FEI grupu, bet šī projekta ietvaros plānota cieša sadarbība starp divām RTU un vienu CFI darba grupu ;
 • Iesaistīties izglītības procesā, nodrošinot prakses un darba iespējas studentiem izglītības atbilstības darba tirgus prasībām nodrošināšanai. Visas darba grupas nodrošina kvalifikācijas darbu un promocijas darbu izstrādes iespējas, kuras praksē visvairāk izmantos RTU studenti;
 • Iesaistīties starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tajā skaitā veidot sadarbības projektus ar Eiropas kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre) un īstenot projektus Apvārsnis 2020 programmas ietvaros zinātnes un pētniecības ekselences nodrošināšanai;
 • Sekmēt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecībā, palielinot Latvijas sabiedrības drošību un drošumspēju, un veicinot tautsaimniecības restrukturizāciju atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumiem, Latvijas ilgtermiņa attīstībai;
 • Veicināt sabiedrības izpratni par nozares lomu un devumu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, tajā skaitā veicināt jauniešu izpratni un interesi par darbu nozarē sabiedrības atbalsta zinātnei nodrošināšanai.