Projekta vadītājs

Dr.sc.ing.,

Gaidis Klāvs,

Fizikālās enerģētikas institūts,

Vadošais pētnieks

Projekts Nr.5

Enerģētikas un klimata politikas ietekmes novērtēšana.


Projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot modernas zinātnisko pētījumu metodes, pieejas un modeļus Latvijas enerģētikas sektora ilgtspējīgas attīstības analīzē un enerģētikas-klimata politikas plānošanā atbilstoši ES ilgtermiņa (2030. un 2050. gads) klimata un enerģētikas politikas noteiktajiem mērķiem Latvijā un novērtēt šīs politikas īstenošanas ietekmes, izmantojot enerģijas resursu izmantošanas, emisiju un indikatīvos ekonomiskos rādītājus.

Kā projekta papildus mērķis tiek izvirzīti:

Veicināt Latvijas ekspertu-pētnieku integrāciju starptautiskajos enerģētikas un vides modelēšanas ekspertu tīklos (ETSAP platforma), Baltijas valstu enerģijas apgādes drošuma izpētes platformas darbā (The Baltic Energy Security Research Platform) un ES ietvaru programmās un citās ES līmeņa aktivitātēs, tā nostiprinot un paplašinot Latvijas zinātnieku pētniecisko darbību un rezultātu pielietošanu enerģētikas - klimata sektora attīstības problēmu analīzē un ilgtermiņa plānošanā.

Uzdevumu izpilde balstās uz sistēmanalīzes metodoloģiju, kas tiek īstenota izmantojot modelēšanas rīku MARKAL-Latvija. Norādītais modelēšanas rīks analizē kā enerģētikas sektora attīstības tendences un ietekmējošos faktorus kopumā, tā arī atsevišķas tā sastāvdaļas, enerģētikas un klimata politikas ieviešanas instrumentus un saiknes starp tām

Projekts paredz sekojošu uzdevumu izpildi:

  • Latvijas enerģētikas un klimata politiku ilgtermiņa (2030.gadam) īstenošanas ietekmju novērtēšanas metožu zinātniski metodoloģiskā pamatojuma izveide un novērtēšanas modeļu un rīku pilnveidošana un attīstība;
  • Latvijas energoapgādes sistēmas komplekso attīstības scenāriju modelēšana, pamatojoties uz principiālajām energosistēmas attīstības mērķfunkcijām, kuras tiek definētas atbilstoši ES klimata-enerģētikas politikas 2030 ietvara mērķu kontekstam;
  • Latvijas klimata un enerģētikas politiku ietvara 2030 ieviešanas instrumentu ietekmes novērtējums uz Latvijas energoapgādes sistēmas tehniskajiem parametriem un izmantojamo primāro resursu struktūru, ekonomiskiem parametriem un SEG emisiju rādītājiem;
  • Latvijas klimata un enerģētikas politiku ietvara 2030 ieviešanas ietekmes novērtējums uz Latvijas energoapgādes drošumu;
  • Pamatojoties uz iepriekšējo uzdevumu rezultātiem, attiecīgu ieteikumu izstrāde Latvijas enerģētikas un klimata politikas īstenošanai.

Projekta gaitā paredzēts, sadarbojoties ar citiem programmas izpildītājiem, modelēšanas rīkā iekļaut to tehnoloģiju tehniski ekonomiskos aprakstus, kas tiks attīstītas un pilnveidotas citu projektu izpildes ietvaros