Projekta vadītājs

Dr.habil.sc.ing., Prof., LZA akadēmiķis,

Pēteris Šipkovs,

Fizikālās enerģētikas institūts,

Vadošais pētnieks, Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs

Projekts Nr.6

Kompleksi pētījumi par atjaunojamo energoresursu ieguves un izmantošanas inovatīvajām tehnoloģijām un biogāzes ražošanas potenciālu atkritumu pārstrādes nozarē.


Sagatavot kompleksu pētījumu par atjaunojamās enerģijas dažādu resursu ieguves un izmantošanas inovatīvajām tehnoloģijām.

Novērtēt biogāzes ražošanas potenciālu atkritumu pārstrādes nozarē.

Projekta mērķu sasniegšanai ir paredzēta sekojošu uzdevumu izpilde:

  • AER potenciāla izvērtējums un to vieta valsts energobilancē, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus un ievērojot AER ietekmi uz klimatu un vidi;
  • Biomasas ilgtermiņa enerģētiskā potenciāla aplēses, un enerģijas iegūšanai izmantojamā optimālā resursa analīze;
  • Attīstīt jaunas tehnoloģijas dažādu biomasu pārstrādei un izmantošanai, izveidot dažādu biomasas veidu emisiju novērtējumu dažādos tās izmantošanas procesos enerģijas ražošanai;
  • Analizēt ārzemju un Latvijas bioenerģētisko iekārtu ekspluatācijas pieredzi un izstrādāt Latvijas apstākļiem piemērotākas bioenerģētisko iekārtu tehnoloģiskās shēmas darbam ar atkritumiem un lauksaimniecības izejvielām;
  • Izpētīt aerobo un termoķīmisko procesu pielietošanas iespējas salmu un citu lauksaimniecisko materiālu sagatavošanai anaerobās fermentācijas procesam;
  • Izstrādāt biogāzes iegūšanas metodi no mehāniski atšķirotiem bioatkritumiem, izmantojot to pārstrādei slēgtu biošūnu principu;
  • Saules enerģijas izmantošanas inovatīvo tehnoloģiju izstrāde un pārnese;
  • Augsti efektīva organometāliskā hibrīdo saules elementa izveide;
  • Vēja enerģijas efektivitātes novērtējums dažādiem augstumiem Latvijas teritorijā;
  • Pārslēdzamos relaktances mašīnu optimizācija pielietošanai vēja turbīnās un hibrīdu elektromobilos.