Šajā Valsts pētījumu programmas (VPP) projektā "Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei" (LATENERGI) piedāvātie zinātnisko pētījumu virzieni paredz kompleksu un integrētu pieeju Latvijas energosektora un to ierobežojošo vides faktoru mijiedarbības izpētē. Savlaicīga un kvalitatīva zinātniskā pamatojuma izstrāde dos iespēju piedāvāt praktiskus un pārdomātus risinājumus Latvijas energosektora attīstībai, virzoties uz Eiropas Savienības izvirzītā prioritārā mērķa 20/20/20 sasniegšanu.

Pētījumu programmā ir paredzēta starpdisciplināra pieeja gan definēto izpētes virzienu kontekstā, gan programmas realizācijā – ir iesaistītas gan Latvijas vadošās zinātniskās institūcijas enerģētikas un vides aizsardzības jomās, gan tautsaimniecības partneri (uzņēmumi, profesionālās asociācijas), gan lēmējinstitūcijas.

Pētījumu programmas īstenošanas termiņš ir no 2014.gada Novembra līdz 2017.gada Decembrim.

Programmas uzdevumu izpildīšanai ir piesaistītas Latvijas zinātniskās institūcijas, kam ir ilggadēja akadēmiskā pieredze, starptautiski atzīti pētnieki un nozares eksperti enerģētikas nozarē un ar to saistīto vides aspektu pētījumos. Programmā iesaistītās organizācijas un to struktūrvienības ir sadalītas projektos tā, lai kopīgi strādājot, tās spēj izpildīt programmā izvirzītos uzdevumus ar starpdisciplināru pieeju to risināšanā:

 • Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (RTU IEEI) personālam ir ilggadēja akadēmiskā pieredze elektrotehnikas nozarē, tā sastāvā ir starptautiski atzīti pētnieki un eksperti, kas specializējušies energoelektronikas apakšnozarē. RTU IEEI rīcībā ir infrastruktūra un iekārtu nodrošinājums inovatīvu energoelektronikas tehnoloģiju izstrādei. RTU IEEI ir VNPC sastāvā un 2013.gadā veiktajā Zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma ietvaros ir atzīts par spēcīgu vietējo spēlētāju, kas guvis zināmu starptautisku atzinību.

 • Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūtam (RTU EI) ir vadošā loma Latvijā un Baltijas valstīs lielo energosistēmu drošuma, stabilitātes, efektivitātes un vadības pētījumos. Projektā tiek iesaistīti jaunie un pieredzējuši zinātnieki - vairāku starptautiski atzīto publikāciju (pāri simtam), patentu un sekmīgi realizēto projektu autori. RTU EI ir VNPC sastāvā un 2013.gadā veiktajā Zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma ietvaros ir atzīts par spēcīgu vietējo spēlētāju, kas guvis zināmu starptautisku atzinību.

 • Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (RTU VASSI) ir vadošā zinātniskā institūcija Latvijā, kas nodarbojas ar vides inženierzinātnes pētījumiem par cilvēku radīto tehnoloģiju ietekmi uz vidi, padziļināti pētot enerģētikas sektora ietekmi uz vidi. RTU VASSI ir VNPC sastāvā un 2013.gadā veiktajā Zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma ietvaros ir atzīts par spēcīgu vietējo spēlētāju, kas guvis zināmu starptautisku atzinību.

 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) vides zinātnes nodaļas darbiniekiem ir daudzu gadu pieredze klimata pārmaiņu rakstura un ietekmju izpētē un adaptācijas stratēģijas un rīcību programmu izstrādē, kā arī klimata politikas analīzē, kura šīs Valsts pētījumu programmas ietvaros tiks izmantota enerģētikas sektora attīstības sekmēšanai. 2013.gadā veiktajā Zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma ietvaros ir atzīts par institūciju ar augstu vietējo un starptautisko nozīmību un atpazīstamību, un augstu attīstības potenciālu.

 • Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas institūts (RTU LĶI) ir vienīgā zinātniskā institūcija Latvijā, kurai ir attiecīga infrastruktūra un iekārtu nodrošinājums un kas pēta biomasas konversijas procesus ķīmiskā (biodīzeļdegvielas sintēze) un termoķīmiskā ceļā (pirolīze, hidrotermāla un solvotermāla sašķidrināšana) ar mērķi iegūt šķidrās degvielas, kā arī realizē transporta degvielu īpašību sistemātiskus pētījumus laboratorijas apstākļos, izmantojot starptautiskajos standartos dotos testus.

 • Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens Inženierijas un tehnoloģijas katedras (RTU ŪITK) pētniecības grupa jau vairāk nekā 10 gadus strādā pie jautājumiem, kas saistīti ar mikroorganismu lomu dažādās inženiersistēmās. Laika gaitā RTU ŪITK telpās izveidota moderna pētniecības laboratorija vairāk nekā 200 m2 platībā, kur pieejamas modernākās iekārtas praktiskas ievirzes pētījumu veikšanā. Programmā iesaistītiem vadošiem pētniekiem ir pieredze inženierzinātņu, mikrobioloģijas un ķīmijas nozaru laboratorijas, pilota un lauka eksperimentu plānošanā, organizēšanā un izpildē.

 • Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) ir vienīgā zinātniskā institūcija Latvijā, kur kopš 2007. gada darbojas Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorija. Laboratorijā tiek veikti materiālu un tehnoloģiju pētījumi visās ūdeņraža enerģētikas nozarēs – ūdeņraža iegūšanā, uzglabāšanā, izmantošanā pielietojumiem transportlīdzekļos un stacionārai elektroenerģijas ģenerēšanai. Laboratorija apvieno dažādu nozaru zinātniekus un topošos pētniekus, tā tika izveidota, pateicoties Valsts Pētījumu programmas finansējumam 2007.-2014. gados. 2013.gadā veiktajā Zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma ietvaros ir atzīts par institūciju ar augstu vietējo un starptautisko nozīmību un atpazīstamību, un augstu attīstības potenciālu.

 • Fizikālās enerģētikas institūts (FEI) ir vadošais zinātniskais institūts enerģētikā Latvijā. FEI zinātniski pētnieciskā darbība ir aktīva un daudzpusīga enerģētikas un ar to saistīto inženierzinātņu jomā. FEI pēta tehnoloģijas un veidus, kā izmantot atjaunojamo enerģiju, izstrādā, attīsta un pilnveido enerģijas efektīvas izmantošanas metodes un tehnoloģijas.

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības enerģētikas institūts (LLU LEI) programmas ietvaros balstoties uz eksperimentālo pētījumu rezultātiem, izstrādās biogāzes iegūšanas metodi no mehāniski atšķirotiem bioatkritumiem, izmantojot to pārstrādei slēgtu biošūnu principu.

Lai izpildītu katru no VPP apakšprogrammas „Enerģētika” izvirzītajiem uzdevumiem, izpildītāji savos projektos ir iekļāvuši tās aktivitātes, kuras viņi spēj veikt uzdevuma ietvaros, papildinot citus izpildītājus, kas dod savu pienesumu uzdevuma izpildei. Attēlā ir dots projektu un izpildītāju sadalījums pa uzdevumiem, skatīt attēlu.

Projektu un izpildītāju sadalījums pa uzdevumiem

Projektu un izpildītāju sadalījums pa uzdevumiem

Projektu nosaukumi:

 1. Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energoefektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai
 2. Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgošanas un sadales optimizācija
 3. Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi
 4. Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
 5. Enerģētikas un klimata politikas ietekmes novērtēšana
 6. Kompleksi pētījumi par atjaunojamo energoresursu ieguves un izmantošanas inovatīvajām tehnoloģijām un biogāzes ražošanas potenciālu atkritumu pārstrādes nozarē

Zinātniskā uzraudzība:

Programmas zinātnisko uzraudzību, t.sk. mērķa īstenošanu un uzdevumu izpildi nodrošina programmas vadītāja izveidotā programmas Stratēģiskās vadības grupa, kuras sastāvā ir:

 • programmas projektu vadītāji;
 • starptautiski atzīti zinātnieki:
  1. prof. Rik W. De Doncker (RWTH Aachen E.ON Enerģijas izpētes centra direktors, Āhene, Vācija),
  2. prof. Tore Undeland (NTNU Elektroenerģētikas nodaļa, Trondheima, Norvēģija);
 • enerģētikas nozares eksperti:
  1. M.Sc.ing. Māris Balodis (Izpētes un attīstības daļas vadītājs, AS Latvenergo, Latvija),
  2. Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA izpilddirektors, Latvija).

Stratēģiskās vadības grupas sanāksmes notiks klātienē divas reizes programmas ieviešanas periodā un vienu reizi pusgadā, izmantojot telekomunikāciju saziņas līdzekļus.


 ArkiLED, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 BAO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Bio-Venta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Daimler, Akciju sabiedrība (Aktiengesellschaft)
 Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs
 Fortum Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Graanul Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Grandeg, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Komforts, Akciju sabiedrība
 Latvenergo, Akciju sabiedrība
 Latvijas Bioenerģijas asociācija
 Latvijas elektriskie tīkli, Akciju sabiedrība
 Latvijas Komercbanku asociācija
 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
 Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
 Latvijas Ūdeņraža asociācija
 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Ludzas Bio-Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Mazās Hidroenerģētikas asociācija
 RenEsco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Rīgas dome, Mājokļu un vides departaments
 Rīgas enerģētikas aģentūra, Rīgas pašvaldības aģentūra
 Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Rīgas Siltums, Akciju sabiedrība
 Rīgas ūdens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Sadales tīkls, Akciju sabiedrība
 Saules enerģijas asociācija
 Siltumelektroprojekts, Akciju sabiedrība
 Vizulo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 ZAAO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija